😁
grinning face with smiling eyes
/People

emojipedia.org

😁474 présents dans 407 tweets [Facteur : +17%]

( 😁 + émojis) x 10

πŸ˜‚33😎31πŸ˜‹29πŸ˜‰27🍹26πŸ˜„21πŸ‘20Β©14πŸ‡«πŸ‡·14πŸ˜ƒ11

10 premiers comptes utilisant 😁

@CarrefourFrance 75

 • From user: 😁😁
 • Reply to: 😁😁😁😁😁😁😁 x2😁 x2😁 x2😁 x2😁😁 x2😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
 • Autre: 😁😁😁😁😁😁😁😁😁 x4😁😁😁😁 x2😁 x2😁😁 x3😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁 x3😁😁😁

@levoyageanantes 73

 • From user: 😁
 • Reply to: 😁😁
 • Autre: 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁 x3😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁

@SNCF 55

 • Autre: 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁 x2😁😁😁😁😁😁😁 x3😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁

@ParcAsterix 46

 • Reply to: 😁😁😁
 • Autre: 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁 x3😁 x3😁 x3😁 x3😁 x3😁😁😁😁😁😁😁😁

@cestrosi 28

 • Reply to: 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
 • Autre: 😁😁😁😁 x3😁😁😁 x2😁😁😁😁😁😁😁😁

@lisalaposte 24

 • From user: 😁
 • Reply to: 😁😁 x3😁😁 x3😁
 • Autre: 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁 x3

@OCSTV 23

 • From user: 😁😁
 • Reply to: 😁
 • Autre: 😁😁 x3😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁 x3

@xSqueezie 22

 • Autre: 😁😁😁😁😁😁😁😁😁 x4😁😁 x2😁😁😁😁😁😁😁

@oasisbefruit 18

 • Reply to: 😁
 • Autre: 😁😁 x3😁 x2😁😁 x3😁 x3😁😁😁😁

@ClientsRATP 16

 • Reply to: 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁 x2
 • Autre: 😁😁😁

Clique sur un 😁 pour charger le tweet :)

@1petitemousse@CarrefourFrance@CentrePompidou@cestrosi@ClientsRATP@ClubMedFR@CNES@DailyMarseille@EducationFrance@FCNantes@FranceQC@FranceTele@levoyageanantes@lisalaposte@NantesFR@oasisbefruit@OCSTV@OurFinland@ParcAsterix@PoitiersFR@SNCF@TaxisG7@TVSud@UniStra@WWFFrance@xSqueeZie